W.T. Hattinga, de Schelde bij Lillo en naast aangelegen landen

W.T. Hattinga, de Schelde bij Lillo en naast aangelegen landen

Lillo_Hattinga A4

Kaarte van geheel Staatsvlaanderen ende naastgelegen Landen van Oostenrijks Vlaanderen, mitsgaders de Schelde bij Lillo, met de landen aan weersyden gelegen, beginnende bij Blankenberg aan de Noort Zee en eyndigende voorbij Lillo aan de Schelde tot Put , en Antwerpen : in de welke accuraat vertoont werden alle de Limyten, soo Oude als Nieuwe tussen de Staatsche en Oostenrijksche landen : alsmede de Scheidingen tussen het Land van den Vrije, Axel, Neuzen, Hulster Ambagt, het Land van Waes, en alle andere Iurisdicten daar in vervat; mitsgadere de groote der Polders, en de iaren der Bedijkinge, soo verre kenbaar syn en voorts alle Steden, Forten,soo wel de oude geslegte, als die nog in staat sijn, Dorpen, Gehugten, Wegen, Dijken, Kreeken, Schorren, Slikken, Stromen, Sluijsen etc. Welke kaarte na eene versamelinge en inspectie van menigvuldige Stukken die in Staatsvlaanderen gemeten waren, mitsgaders na seer veele distantie metingen van Thorens, Molens, etc, in eijge persoon opgenomen, en vervolgens na consideradils metingen. (Veele aaneenvolgende Jaren selve in Staatsvlaanderen gedaan) aldus geformeert is en voltrokken door mij onderschreven. Tholen den 26 Augustus An 1745 W. T. Hattinga. Medicine Doctor.
kaart
1745