Wijkkaart van Haadonk, omgeving Ropstraat en Bergstraat

Wijkkaart van Haadonk, omgeving Ropstraat en Bergstraat

K 476

Figuratieve Caerte van de Cabbeljau Thiende. J.B. Vab Goethem, geometer 27 oktober 1727. Dese ende vijf volgende caerten figuratieve sijn gemaeckt van alle de landen waer op de Cabbeljau Thiende haer is bestreckende soo binnen de Prochie van Aesdonck als Melsele, waervan de landen ende Keuren, in dese caerte sijn gecleurt met root, de Bankgravije met geil ende op het Beverse met blauw groen. De voordere landen in dese caerten betrocken sonder coleure sijn dienende tot aenwijsing van de gecoleurde landen. Dit alles is gedaen ten versoecke van Dhr. Petrus Baert tot Beveren ende ter aenwijsinghe van Dhrnen. Yhomaes Aloysius Wouman, Greffier tot mij ondert, gesworen Lantmeter van sijne Majesteit. Actum tot Nieuwkerken Land van Waes 27 oktober 1727. 4° Caerte van de Cabbeljau Thiende (Ropstraet wijckxken, Den Pachtgoet Wijck)

Deze kaart, samen met de andere uit de reeks, was één van de eerste schenkingen aan de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Ze werd geschonken door ridder De Schoutheete de Tervarent.
kaart
27 oktober 1727