Priester Poppeschool, lagere meisjesschool: klasfoto

Priester Poppeschool, lagere meisjesschool: klasfoto

DE_003a